Richard Pipes: Původ slova „Rus“

"Zakladatelé kyjevského státu a první nositelé jména "Rusové" byli lidé skandinávského původu. Původ jména Rus však rozhodně není jasný. Jednou možností je odvození od názvu Roslagen, jak je označováno švédské pohoří severně od Stockholmu, jehož obyvatelé se dodnes nazývají Rpiggar (vyslovováno Ruspiggar). Dalším možným východiskem severské "Ropsmenn" nebo "Ropskarlar", což znamená "muži kormidla". Finové, s nimiž normanští osadníci u Ladožského jezera přišli do styku nejdříve, Normanům říkali Ruotsi - tedy jménem, jež dodnes existuje v moderní finštině a znamená Švédové. (Jak bylo již dříve uvedeno, finský výraz pro Rusko zní Venäjä). Na základě obvyklých lingvistických pravidel, podle nichž si Slované přizpůsobovali finská etnická jména, vzniklo z výrazu Ruotsi slovo Rus. Tím se původně označovali Normané i jejich země. Ibn Rusta, arabský geograf píšící okolo roku 900, hovoří o těch, jimž patří jméno Rus (a které odlišuje od Slovanů), jako o lidech, kteří žijí v zemi jezer a lesů, čímž zřejmě míní kraj ladožsko-novgorodský. Jak však Normané podléhali asimilaci a řady jejich družin se plnily Slovany, ztratilo jméno Rus etnickou konotaci a začalo označovat veškeré obyvatelstvo pevnostních měst zapojené do každoročních výprav do Byzance. Od takovéhoto užívání nebyl: již daleko tomu, aby se po drobném významovém posunu jmen, Rus přeneslo na celou zemi, kde tito lidé žili, a nakonec na všechny obyvatele této země, bez ohledu na jejich původ či povolání. Případy takovéhoto přesunu, kdy jméno porobitelů přechází na porobené. nejsou vzácností. Nejčastěji si člověk v této souvislosti vybaví Francii, tedy jméno, jež Galové převzali od germánských Franků, kteří si jejich zemi podmanili."

(Z knihy R.Pipese Rusko za starého režimu)